xs
xsm
sm
md
lg

วิสาหกิจชุมชนผลิตพริกพื้นที่ดินเค็ม ตัวอย่างความสำเร็จต่อยอดรุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วิสาหกิจชุมชนผลิตพริกในพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย ตัวอย่างความสำเร็จ ต่อยอด ฟื้นฟูดิน ส่งเสริมอาชีพ สร้างความคุ้มค่าอย่างยั่งยืน


นางระเบียบ สละ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตพริกในพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาดินเค็มได้ใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวและพืชผักบนดินเค็ม มีรายได้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการปรับปรุงดินเค็ม ปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม ขุดบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง และที่สำคัญยังได้ทำโครงการต่อยอดในการผลิตพริกแบบบูรณาการในพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรที่มีตลาดรองรับเพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง


ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนการผลิตพริกในพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย มีสมาชิกจำนวน 7 ราย ปลูกพริกพันธุ์ทนเค็มและทนแล้ง ได้แก่ พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ซูเปอร์ฮอต รายละประมาณ 6 ไร่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาให้ความรู้ในการปลูกพริกให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ครบทุกแปลง ซึ่งการจัดการแปลงพริกของทางกลุ่มนั้น เริ่มตั้งแต่วิธีการปลูก ขุดหลุมรองพื้นก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก นำต้นพริกลงปลูกแล้วกลบดิน ส่วนการดูแลรักษาจะทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองไม่ใช้สารเคมี เพื่อให้เป็นสินค้าปลอดภัยจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ส่วนด้านตลาดนั้นมีพ่อค้ามารับซื้อถึงแปลง โดยปีที่ผ่านมาราคาจำหน่ายเฉลี่ย 15-30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปีนี้ด้วยสภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม ทำให้ราคาพริกปรับตัวสูงขึ้นถึง 70 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายพริกเพิ่มขึ้น


“พริกของทางกลุ่มเป็นพริกปลอดสารพิษ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด มีเท่าไหร่ก็ขายได้หมด มีพ่อค้ามารับซื้อถึงกลุ่ม หากเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ และหน้าอำเภอบ้านไผ่ มีตลาดรองรับที่แน่นอน ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจกับเรา แต่ยังไม่รับเพราะทางกลุ่มเน้นผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย กลัวว่าหากรับคนอื่นเข้ามาแล้วผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานจะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มเราด้วย ท้ายนี้ อยากขอบคุณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูดินเค็ม ส่งเสริมอาชีพและหาตลาดให้พร้อม ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดี มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง”


กำลังโหลดความคิดเห็น...