xs
xsm
sm
md
lg

ได้ฤกษ์! ร.ฟ.ท.ประมูลรถจักร 50 คัน 6.5 พันล้าน เคาะราคา 16 ต.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.ฟ.ท.เปิดประมูลซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน วงเงิน 6.56 พันล้าน ขายซอง 2 ก.ย.-15 ต.ค. ยื่นเคาะ e-bidding 16 ต.ค. กำหนดส่งมอบภายใน 2.5 ปี และรับประกัน

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) แจ้งว่า ร.ฟ.ท.ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 6,562,500,000 บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนบาท) โดยเริ่มเปิดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

สำหรับคุณสมบัติที่สำคัญของผู้มีสิทธิเสนอราคา เช่น ต้องมีการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท) ก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ขณะเดียวกัน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่กำหนด ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4668 ในวันและเวลาราชการ โดยต้องเสนอแผนซ่อมบำรุงพร้อมราคาอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระยะเวลา 10 ปี กำหนดระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 915 วัน (2 ปีครึ่ง) นับจากวันที่ลงนามสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ร.ฟ.ท. โดยกำหนดส่งมอบเป็นงวดๆ งวดที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน ภายใน 540 วัน งวดที่ 2 จำนวนที่เหลือ ภายใน 915 วัน และรับประกัน 5 ปี

สำหรับการประกวดราคาซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งทางรางให้มีความทันสมัย และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของประเทศตามพันธกิจของการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สร้างรายได้และผลกำไรที่ดี ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา และเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการผลักดันการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนก่อให้เกิดการกระจายเม็ดเงินการลงทุน หมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ช่วยทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดความเข้มแข็ง รองรับความผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...