xs
xsm
sm
md
lg

สนข.ดันแผนขนส่งใช้รถไฟทางคู่ เซฟพลังงานลง 30% ในปี 79

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สนข.ศึกษาการลดใช้พลังงานจากรถไฟทางคู่ในการขนส่ง ตั้งเป้า 30% ภายในปี 2579 เล็งทำแผนเสนอภาครัฐนำไปกำหนดนโยบายภาคการขนส่งทางรางในระยะยาว

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ ครั้งที่ 1 “โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่” เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการลดใช้พลังงานจากโคงการรถไฟทางคู่เพื่อตอบสนองต่อค่าเป้าหมายในการลดใช้พลังงานภาคขนส่งภายในปี 2579 ลง 30%

ทั้งนี้ การขนส่งด้วยระบบรางช่วยลดการก่อมลพิษจากรถบรรทุกถึง 70% ต่อตันกิโลเมตร จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการติดตามประเมินTracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากโครงการรถไฟทางคู่ จัดทำข้อมูลฐาน (Baseline Data) ในการคำนวณปริมาณการลดการใช้พลังงานของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 ทั้ง 7 เส้นทาง และจัดทำระบบฐานข้อมูลในการติดตามประเมินการลดการใช้พลังงานจากการใช้รถไฟทางคู่

รวมถึงสร้างตัวชี้วัดประกอบการประเมินมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) ที่มีค่าเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งเท่ากับ 30,213 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (Ktoe) ในปี พ.ศ. 2579

สนข.ได้คัดเลือกโครงการรถไฟทางคู่ที่มีการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ คือ ช่วงจิระ-ขอนแก่น และช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เป็นโครงการนำร่อง เพื่อประเมินการใช้พลังงานก่อนและหลังเปิดให้บริการและดำเนินการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting
and Verification : MRV) การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 16 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562-ตุลาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินนโยบายตามมาตรการด้านการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน และมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าชเรือนกระจกของประเทศปี 2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสามารถตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้า

สำหรับผลการศึกษาเมื่อจัดทำสำเร็จแล้วจะเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ภาครัฐนำไปกำหนดนโยบายภาคการขนส่งทางรางในระยะยาว คาดว่าหากมีการดำเนินโครงการตามแผนคาดว่าจะมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานประมาณ 4,922 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือ Ktoe ในปี 2579


กำลังโหลดความคิดเห็น...