xs
xsm
sm
md
lg

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประชาชน
เมื่อเร็วๆ นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น โดยมี นายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า “การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้ถ่ายทอดแนวคิด จินตนาการ และความสามารถผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และทัศนศิลป์ เพื่อสืบสานความงดงามและความภูมิใจในศิลปะสู่สังคมและประเทศชาติไทย โดยมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิต ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ฯลฯ”

การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ประจำปี 2562 ได้แบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน โดยในระดับเยาวชนประกอบด้วย 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ขวบ กลุ่มอายุ 9-13 ปี และกลุ่มอายุ 14-18 ปี โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 574 ชิ้น จากศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 539 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินผลงานได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 24 ชิ้น และร่วมแสดงจำนวน 63 ชิ้น ผลงานทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชน และผู้สนใจเข้าชม ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ การประกวดศิลปกรรม ปตท. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยให้ยั่งยืนสืบไป #PrideofThailand

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2562 เป็นดังนี้

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประชาชน
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล นายธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม ผลงานชื่อ “ของขวัญ”

รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ ผลงานชื่อ “ความหวังใหม่ บนแผ่นดินพระราชา”, นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “ของขวัญจากแผ่นดินทอง”, นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ผลงานชื่อ “ธงไทย”, นางสาวนิตยา เหิรเมฆ ผลงานชื่อ “โอบอุ้ม ค้ำจุน”, นายปฐมพงศ์ บูชาบุตร ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ขวบ
รางวัลยอดเยี่ยมอายุต่ำกว่า 9 ขวบ
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กหญิงธนภร นรัจฉริยางกูร ผลงานชื่อ “ช่วยกัน” โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ (ชมรมบ้านพู่กัน) กรุงเทพมหานคร

รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เด็กหญิงกนกลักษณ์ หงษ์ประเสริฐ ผลงานชื่อ “ครอบครัวคนดี”, เด็กหญิงจีระณัฐท์ ปันทวี ผลงานชื่อ “ร้านผลไม้” โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่, เด็กชายนพณัช วัชระพงศ์ไพบูลย์ ผลงานชื่อ “ปกป้องชาติ” สถาบันสอนศิลปะ Little Art จังหวัดชลบุรี, เด็กหญิงพิมญดา แก้วมณี ผลงานชื่อ “สายใยรัก” สถาบันสอนศิลปะ Little Art จังหวัดชลบุรี, เด็กชายภาคิน นิมิตปัญญากุล ผลงานชื่อ “คนไทยรักกัน” สถาบันสอนศิลปะ Little Art จังหวัดชลบุรี

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปี
รางวัลยอดเยี่ยมอายุ 9-13 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ โอษธีศ ผลงานชื่อ “คนไทยจงรักภักดี ร่วมทำความดีถวายในหลวง” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เด็กหญิงกมลเนตร คำกลอง ผลงานชื่อ “ทำดีมีเมตตา คือของขวัญแด่พระราชาที่หนูรัก” โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว, เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ ผลงานชื่อ “อุ่นไอรัก” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กหญิงภิมวรีย์ ดวงแดง ผลงานชื่อ “ถิ่นใต้ ร่มเย็นของขวัญพระราชา” โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (โรงเรียนศิลปะ Art is me) จังหวัดเชียงใหม่, เด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา ผลงานชื่อ “มอบแด่พระราชา” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม, เด็กชายศุภพัฒน์ อินทรบำรุง ผลงานชื่อ “ทำความดี” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา) จังหวัดนครปฐม

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 14-18 ปี
รางวัลยอดเยี่ยมอายุ 14-18 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล นางสาวชญาภา ศิลาวัชนาไนย ผลงานชื่อ “ถักทอความงาม คุณค่าความดี” บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จังหวัดตรัง

รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล ผลงานชื่อ “บ้านของเราบ้านของพ่อ” โรงเรียนศิลปะวินเซ็นต์แกลอรี่ จังหวัดกาฬสินธุ์, นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย ผลงานชื่อ “ของขวัญแด่พระราชา” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล ผลงานชื่อ “เอกลักษณ์ไทย ถวายแด่ในหลวง” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวพรนภา หารโงน ผลงานชื่อ “ครอบครรัวดีมีสุขใต้ร่มพระบารมีของขวัญแด่พระราชา” โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย, นางสาวแพรพรรณ คนสม ผลงานชื่อ “พสกนิกรทั่วไทยมอบของขวัญจากใจแด่พระราชา” โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

และคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน ดังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี, รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ, นายระยอง ยิ้มสะอาด, นายสังคม ทองมี, นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว, นางสาวปรมพร ศิริกุลชยานนท์


กำลังโหลดความคิดเห็น...