xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมทะลวงท่องบปี 62 เบิกจ่ายแล้ว 60%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คมนาคมเผยเบิกจ่ายงบปี 62 ล่าสุดได้ 1.21 แสนล้าน หรือเกือบ 60% แล้ว พร้อมทบทวนงบประมาณปี 63 ใน ก.ค.นี้เพื่อเตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบ และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาสภาฯ ประกาศใช้ประมาณปลาย ม.ค. 63

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ว่า กระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 205,005.46 ล้านบาท ซึ่งผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เบิกจ่ายได้ 121,563.43 ล้านบาท คิดเป็น 59.30% แบ่งเป็น
- ส่วนราชการได้รับงบประมาณ จำนวน 179,598.65 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 102,122.28 ล้านบาท คิดเป็น 56.86% คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 140,780.97 ล้านบาท คิดเป็น 78.39%
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับงบประมาณ จำนวน 25,406.81 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 19,441.15 ล้านบาท คิดเป็น 76.52 % คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 22,956.17 ล้านบาท คิดเป็น 90.35%

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้เสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเพิ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณที่สำคัญ เช่น การประชุมร่วม 4 หน่วยงาน (กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อประมาณการรายได้ นโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณ รวมทั้งปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณหลังจากคณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณทบทวน/เพิ่มเติม/ยืนยันคำของบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อสำนักงบประมาณจะได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณและนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระที่ 1 ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2562 และพิจารณาวาระที่ 2-3 ประมาณต้นเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งเสนอวุฒิสภาพิจารณาประมาณกลางเดือนมกราคม 2563 คาดว่าจะสามารถนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ประมาณปลายเดือนมกราคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...