xs
xsm
sm
md
lg

ทีแอลทีฯ-กฟผ.เปิดรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 วันที่ 13 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมกับ กฟผ. เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

น.ส.เบญจภรณ์ บุญยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เปิดเผยว่า บริษัท ทีแอลที ฯ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลทุกมิติของโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการวันที่ 13 ก.ค.นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน โดยที่ผ่านมา บริษัท ทีแอลทีฯ และ กฟผ.ได้ดำเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์

กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องได้อีก 15 วัน ตั้งแต่วันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี 2565 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)
กำลังโหลดความคิดเห็น...