xs
xsm
sm
md
lg

สศช.ระดมสมองขับเคลื่อนแผนประเมินสิ่งแวดล้อมของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สศช.ระดมความเห็นจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อให้เกิดคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

นางชุลีพร บุญยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง “การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA จำนวน 5 ครั้ง ทั่วประเทศ และการประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ครั้ง

การสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครั้งแรกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และความสำคัญของ SEA ให้แก่ประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรอิสระ เข้าร่วมสัมมนา

สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนและนำ SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ ผ่านคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ที่มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน และมี สศช. และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม

กพย.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ที่คณะอนุกรรมการ SEA จัดทำเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 ซึ่งได้กำหนดประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทำ SEA ในเบื้องต้น ได้แก่ 1) แผนด้านคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 4) ผังเมือง 5) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 6) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงความสำคัญของ SEA และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

ที่ผ่านมา สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง และจัดทำโครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : จังหวัดระยอง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...