xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่า เปิดลงทะเบียนเรือ 2.2 หมื่นลำ ตามเงื่อนไขแก้ประมงผิดกม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเจ้าท่า เปิดให้เจ้าของเรือประมงที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และมีขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือ ตั้งแต่ 15 พ.ค.-31 ก.ค. 62 เผยมีเรือประมาณ 22,000 ลำ ที่ต้องเร่งลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์ ตามแนวทางแก้ปัญหา ประมงผิดกฎหมาย

กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า กรมเจ้าท่าและ กรมประมง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เปิดให้เจ้าของเรือประมงที่มีทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ ที่ระบุว่าขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สำนักงานประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อบต./เทศบาล) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล สมาคมประมง สมาพันธ์ประมงต่างๆ ในพื้นที่ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบเรือประมงและจัดทำอัตลักษณ์เรือประมง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการเรือที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ เก็บรักษาสัตว์น้ำ ตลอดจนเรือที่ใช้ในการสนับสนุนเรือประมง และเร่งปรับปรุงมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังมิให้กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการกองเรือของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของนานาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ปัจจุบันมีเรือที่ใช้ทำการประมงที่มีทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ ที่ระบุว่าขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส มีจำนวนประมาณ 22,000 ลำ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมเจ้าท่า กรมประมง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จึงได้เปิดรับลงทะเบียนให้เจ้าของเรือประมงดังกล่าว ยื่นใบคำร้อง ก.5 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเรือ หรือผู้แทนซึ่งต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาใบทะเบียนเรือไทย สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ หรือสำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับปีปัจจุบัน

โดยลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะออกใบนัดหมายวันและเวลา พร้อมทั้งระบุพื้นที่จอดเรือเพื่อทำการตรวจสอบเรือ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สำนักงานประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล สมาคมประมง สมาพันธ์ประมงต่างๆ ในพื้นที่ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบเรือตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 15 กันยายน 2562

โดยสามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่ www.md.go.th หรือ http://ship.md.go.th/uviqueue สำหรับคณะผู้ที่ทำการตรวจเรือประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ (ศรชล./ศปมผ.) และกรมประมง โดยทำการตรวจวัดขนาดเรือ พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่องยนต์ เครื่องมือประมง และรายละเอียดอื่นๆ และทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเรือดังกล่าวว่าได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ เจ้าของเรือประมงที่มีทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ ที่ระบุว่าขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ในพื้นที่ที่เรือใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จังหวัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...