xs
xsm
sm
md
lg

คาด กม.กำกับมาตรฐานระบบรางคลอดปลายปี เพิ่มอำนาจ “กรมราง” คุมเบ็ดเสร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“คมนาคม” เร่งเกลี่ยข้าราชการ ตั้ง “อธิบดี” คุมกรมราง ลุ้นปลายปีคลอด พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ให้อำนาจกรมรางกำกับมาตรฐานรถไฟ รถไฟฟ้าได้เต็ม 100%

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 (จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2562 แล้ว การจัดตั้งกรมรางฯ จะสมบูรณ์จะต้องรอการประกาศกฎกระทรวง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. ... ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สนข. กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ... ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้เร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังจะต้องรอพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ... ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง ที่เป็นเครื่องมือให้กรมรางฯ ในการกำกับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยการกำกับการประกอบกิจการทางราง โดยขณะนี้ พ.ร.บ.การขนส่งทางรางมีความคืบหน้าประมาณ 80% โดยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างของกฤษฎีกา จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.หรือสภาผู้แทนราษฎร (กรณีมีรัฐบาลใหม่) คาดว่าจะประกาศใช้ได้ปลายปีนี้

ทั้งนี้ ระหว่างรอ กม.การขนส่งทางรางจะต้องเตรียมความพร้อมของกรมรางฯ ได้แก่ ด้านบุคลากร และการจัดหาสถานที่ตั้งกรมรางจะมีความชัดเจนในเดือน เม.ย.นี้ โดยในส่วนของบุคลากรนั้นจะมีการตั้งอธิบดีกรมราง และรองอธิบดี 1 คน รวมถึงผู้อำนวยการกอง 4 คน เพื่อเข้ามาจัดการด้านอัตรากำลังที่ต้องการ 203 คน (ข้าราชการ 170 คน พนักงานราชการ 27) ปัจจุบัน สนข.ได้ตั้งสำนักงานพัฒนาระบบราง มีเจ้าหน้าที่แล้ว 42 คน ซึ่งได้หารือกับกระทรวงคมนาคมกำหนดการคัดสรร ขั้นตอนแรก เป็นการรับโอนจากหน่วยงานราชการอื่น ในสังกัดกระทรวงคมนาคมก่อน หากยังมีจำนวนไม่พอจึงจะขอเพิ่ม ซึ่งขั้นตอนการบรรจุใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน

ส่วนสถานที่ตั้งกรม ช่วงแรกจะเป็นการเช่าพื้นที่ไปก่อน โดยขอใช้งบเหลือจ่ายกระทรวงคมนาคมปี 2562 โดยปัจจุบันสำนักงานพัฒนาระบบรางที่จะยกระดับเป็นกรมรางนั้นใช้อาคาร สนข.เป็นที่ทำการ ดังนั้นช่วงที่มีอัตรากำลังไม่ครบ ยังสามารถใช้พื้นที่ สนข.ได้ต่อไป


“คงใช้เวลาอีก 1 ปีกว่ากรมรางฯ ถึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เพราะต้องรอ กม.การขนส่งทางรางที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบราง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ยังอยู่ในขั้นกฤษฎีกาพิจารณา” ผอ.สนข.กล่าว

พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ...จะทำให้กรมรางฯ สามารถลงไปกำกับ และลงโทษ การให้บริการ มาตรฐานของผู้ให้บริการรถไฟ รถไฟฟ้า ทุกรายได้ ผ่านกฎหมายการขนส่งทางราง

ได้แก่ 1. มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง 2. มาตรฐานด้านรถขนส่งทางราง 3. มาตรฐานด้านบุคลากร 4. มาตรฐานการประกอบกิจการขนส่งทางราง มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการขนส่งทางราง การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในการโดยสารรถขนส่งทางราง ตลอดจนความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตระบบการขนส่งทางราง

5. มาตรการในการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง 6. มาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 7. แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางรายเดิม

8. แนวทางการจัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ใช้บริการ 9. วิธีการให้อนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง 10. โครงสร้างอัตราและระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม


กำลังโหลดความคิดเห็น...