xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.-เด็นโซ่ฯ เร่งยกระดับเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสอ.จับมือเด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่น เดินหน้ายกระดับเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Lean Automation อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับแผนการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศต่อไป

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัด “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการพัฒนาโครงการสาธิตระบบการผลิตแบบลีนออโตเมชัน (Lean Automation System Integrators: LASI Project)” ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Lean Automation ให้เป็นที่เข้าใจแก่บุคลากรภายในสถานประกอบการ และมีการพัฒนา System Integrator หรือ SI (ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบและติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม) ให้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวน SI ให้เป็น 1,400 รายภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีการดำเนินการพัฒนา System Integrator และมีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มทักษะและการสร้างความตระหนักในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปแล้วกว่า 350 ราย โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการพัฒนาโครงการสาธิตระบบการผลิตแบบลีนออโตเมชัน (LASI Project) ซึ่งเป็น 1 ใน กิจกรรม 3-Stage Rocket Approach ของขั้นที่ 3 หรือ LASI Project (จรวดขั้นที่ 3) โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันเพื่อสานต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Lean Automation ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการพัฒนา System Integrator อย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มทักษะ พร้อมทั้งฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่จะเป็นวิทยากรต่อไป (Master Trainer) เพื่อรองรับแผนในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ

นอกจากแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ โดยภาครัฐไม่ได้สนับสนุนเฉพาะ SI และผู้ผลิตระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกระตุ้นให้ทุกๆ ภาคส่วนเห็นความสำคัญและเข้าใจว่าระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีส่วนเข้ามาเสริมศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรม และเมื่อมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้การสนับสนุนและสร้างเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมเฉพาะของคนไทยให้ได้


ดังนั้น การดึงหน่วยร่วมดำเนินงานทุกภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนจะก่อให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแนวทางประชารัฐ “นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ กสอ.ได้เตรียมแผนที่ขยายผลการดำเนินการจาก 3 Stage Rocket Approach ในขั้นที่ 1 และ 2 ไปสู่จรวดขั้นที่ 3 อีกไม่น้อยกว่า 100 กิจการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไทย เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 45 และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30” นายกอบชัยกล่าว

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) จะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร Lean Automation for Industry ซึ่งครอบคลุมผู้ที่เป็น SI ในทุกกลุ่มสาขา รวมทั้งผู้ที่จะต้องพัฒนาร่วมกับสถาบันเครือข่ายในการเป็น Master Trainer ตลอดจนแนวทางการพัฒนาโครงการสาธิตระบบการผลิตแบบลีนออโตเมชัน (Lean Automation System Integrators : LASI Project) ในปี 2562 นี้ โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับการพัฒนา SI ทั้งที่เป็นแบบอิสระ (External SI) และแบบที่ประจำในโรงงานอุตสาหกรรม (Internal SI) และปรับปรุงหลักสูตรการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาเอสเอ็มอีไปสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...