xs
xsm
sm
md
lg

ทย.เปิดเวทีฟังเสียงชาวนครปฐม หาจุดตั้งสนามบิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมท่าอากาศยาน เปิดรับฟังความเห็นชาวนครปฐม ร่วมศึกษาเลือกพื้นที่เหมาะสม ในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ชาวบ้าน แนะให้นำพื้นที่ของสนามบินกำแพงแสน เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางเลือกด้วย

วันนี้(5 เม.ย.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์
1. ศึกษาข้อมูลความต้องการของการใช้ท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินพาณิชย์ การบินเชิงธุรกิจ และการบินทั่วไป
2. ศึกษาความเหมาะสมการมีท่าอากาศยานเพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
3. สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้างท่าอากาศยาน
4. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ
5. ศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้ว่าจ้างบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแทนท์ จำกัด ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่สำคัญ
ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) โครงการวงแหวนถนนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (M91) โครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี – สระบุรี – นครปฐม (M92)
โดยมีเกณฑ์หลักในการพิจารณา ประกอบด้วย ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคม ความเหมาะสมทางวิศวกรรม ลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ การใช้งานห้วงอากาศยานร่วมกับท่าอากาศยานโดยรอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่และบริเวณโดยรอบ

ซึ่งกรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ และได้เห็นถึงความสำคัญของการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองรวมถึงเพื่อรองรับความต้องการด้านการเดินทางทางอากาศที่เติบโตขึ้น

สำหรับการศึกษาโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งสนามบิน ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นฯ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความชัดเจนในการเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการ ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละพื้นที่ทางเลือก ความเหมาะสมในการใช้ห้วงอากาศในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งขอให้มีการนำพื้นที่ของสนามบินกำแพงแสน ไปเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางเลือกด้วย เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...