xs
xsm
sm
md
lg

ทย.ปิดเวทีฟังเสียงปชช. ขยายสนามบินตรัง ต่อรันเวย์ -ผุดเทอร์มินอลใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทย.เปิด รับฟังความคิดเห็น และจัดทำรายงาน EIA พัฒนา สนามบินตรัง โดยจะต่อความยาวรันเวย์ เป็น 2,990 ม. สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพิ่มขีดรองรับถึง 1,200 คน / ชั่วโมง หรือ 40 เที่ยวบิน/วัน

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา พันจ่าเอกเมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง และคณะทำงานกรมท่าอากาศยาน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

โดยกรมท่าอากาศยาน ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ซึ่งจะมีการดำเนินการต่อเติมความยาวทางวิ่ง จากเดิมขนาด 2,100x45 เมตร เป็น 2,990x45 เมตร และพื้นที่สำหรับติดตั้งไฟนำร่องอากาศยาน อีก 225 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่จะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ถึง 1,200 คน ต่อ ชั่วโมงหรือประมาณ 40 เที่ยวบินต่อวัน

ทั้งนี้ ในการพัฒนาดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้มีการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมท่าอากาศยานจึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสนอรายละเอียดโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ

ซึ่งกรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ และได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศของจังหวัดตรัง จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการตามแผนพัฒนา โดยในขั้นตอนต่อไปจะได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และสรุปผลให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามลำดับขั้นตอนต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...