xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีร่วมเวที “C asean” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนร่วมกับองค์กรชั้นนำของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการทำงานด้านความยั่งยืนบนเวที C asean ช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นและระดมพลังการทำงานด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน ที่งาน Thailand Corporate Sustainability Symposium” จัดขึ้นที่ไซเบอร์เวิลด์ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

C asean เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง 10 ประเทศอาซียนเข้าด้วยกัน โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความยั่งยืน (sustainability) 2. การพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ (talent development) 3. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (arts and culture) และ 4. ด้านเทคโนโลยี (technology) ได้จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium ขึ้นระหว่าง 27-28 มี.ค. 2562 โดยมุ่งหวังสร้างกระแสความตื่นตัวด้านความยั่งยืน (SDGs) ตามหลักการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงสร้างพื้นที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความยั่งยืนระหว่างบริษัทชั้นนำกับคนรุ่นใหม่

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเสวนากับผู้บริหารองค์กรต่างๆ ในช่วง CEO Panel Discussion หัวข้อ “Learning from the Leaders : Sustainability, our game plan towards 2030” กล่าวโดยสรุปว่า การทำธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาความยั่งยืนตามหลัก SDGs (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ข้อไปด้วยกัน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุม 12 เป้าหมายหลักสอดคล้องตาม SDGs Goals ของสหประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Heart-Health-Home ซึ่งเครือฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน พร้อมประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแสดงความโปร่งใสให้สังคมได้รับรู้ โดยปัจจุบันมีปัญหาระดับโลกหลายประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่จะต้องให้ความสำคัญ ทั้งในเรื่องของการเกิดของเสีย (Waste) มลภาวะ (Pollution) และสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่งต้องสร้างความรับรู้ การตระหนักรู้ และให้เกิดความเชื่อที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน จากนั้นทำให้ทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันกับธุรกิจ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพราะเมื่อพนักงานเข้าใจ ก็จะสามารถสร้างการรับรู้นี้ต่อให้กับคู่ค้า และคู่ค้าก็จะขยายผลออกไปในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นผลดีที่สะท้อนกลับมาอย่างมหาศาลว่าองค์กรทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นอกเหนือจากการแสวงหาผลกำไร

นอกจากนี้ คุณศุภชัยยังให้ความเห็นด้วยว่า องค์กรจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถลงมือทำในเรื่องความยั่งยืนได้ โดยเริ่มจากผู้นำ เลือกผู้นำที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง เพราะผู้นำที่มีจิตสำนึกจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนในอนาคต

ด้านคุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ขึ้นเวทีในช่วง Practitioner’s experience sharing โดยแชร์ประสบการณ์ด้านความยั่งยืนร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศกว่า 10 องค์กร เช่น PTTGC, Thaibev, SCG, Banpu, Mitr Phol, Tesco Lotus, AOT, SCB และ Sodexo ซึ่งแต่ละองค์กรได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการริเริ่มด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมถึงนำเสนอตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการขยะเหลือใช้ Food waste การบริหารจัดการน้ำ ชุมชนสัมพันธ์ การลดปริมาณขยะพลาสติก เป็นต้น

คุณนพปฎลได้กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายความยั่งยืน โดยก่อกำเนิดขึ้นจากค่านิยม 3 ประโยชน์ และยุทธศาสตร์ความยั่งยืน Heart-Health-Home ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่วนรวม และองค์กร พร้อมยกตัวอย่างโครงการด้านความยั่งยืนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า โครงการเกษตรสันติราษฎร์ การประกันภัย Contract Farming โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสบขุ่น และโครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ ให้แก่ผู้ร่วมงานได้รับทราบเพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการทำงานด้านความยั่งยืน

ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือซีพี ยังได้ฝากข้อคิดสั้นๆ ไว้กับผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันว่า “ความยั่งยืนนั้นทุกคนต้องช่วยกันสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นจริง เพราะความยั่งยืนไม่ใช่การทำ PR หรือการทำการตลาดขององค์กร แต่เป็นการร่วมมือกันของทุกฝ่าย”

ทั้งนี้ บรรยากาศการจัดงานหนาแน่นไปด้วยพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และบรรดาผู้นำองค์กรที่มาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีการเวิร์กชอปด้านความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม-วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่ร่วมงานได้แสดงวิสัยทัศน์และศักยภาพในการพัฒนางานด้านความยั่งยืนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...