xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่า ผลิตนักเรียนเดินเรือปีนี้ 121 นาย หนุนพาณิขย์นาวีไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 121 นาย โดย 37 ปี ได้ผลิตบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี แล้ว 4,386 คน หนุนภารกิจคมนาคมขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเดินเรือระดับนายประจำเรือ ตลอดจนจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ให้แก่บุคลากรในด้านพาณิชย์นาวี ตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภารกิจด้านบริการทางวิชาการในฐานะสถาบันการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก สกอ. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก GLOBAL:UKAS

ในส่วนของหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 37 รุ่น จำนวน 4,386 คน บุคลากรเหล่านี้นับได้ว่า มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการพาณิชย์นาวีของชาติได้ในระดับหนึ่ง สมดังความมุ่งหมายของทางราชการโดยส่วนรวม

ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นับเป็นครั้งที่ 38 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษา แยกเป็น ฝ่ายเดินเรือ จำนวน 87 นาย และฝ่ายช่างกลเรือ จำนวน 34 นาย รวมทั้งสิ้น 121 นาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...