xs
xsm
sm
md
lg

IRPC ชูนโยบายใช้งบ 3% ของกำไรสุทธิเพื่อ CSR

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


IRPC ชูนโยบายนำงบประมาณ 3% ของกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ทำ CSR โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้านำโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ “ลำไทรโยงโมเดล” ขุดคลองแก้มลิง ณ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่า การส่งมอบคลองแก้มลิง โครงการลำไทรโยงโมเดล ณ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลำไทรโยงโมเดลที่บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย IRPC ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ อบต.หนองแก้ว และผู้นำชุมชน ดำเนินการขุดคลองแก้มลิงเพื่อรับน้ำหลากตามธรรมชาติ และรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยครอบคลุมพื้นที่บ้านโนนอีปัง หมู่ 8 บ้านโพนวัว หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง หมู่ 12 ต.หนองแก้ว และบ้านโพนข่า หมู่ 1 บ้านหนองเหล็ก หมู่ 2 บ้านโนน หมู่ 5 ต.โพนข่า

คลองแก้มลิงที่ขุดขึ้นมีความยาว 1,175 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 58,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ชุมชนมีน้ำสำรองไว้ใช้ทำนา ทำการเกษตรในฤดูแล้ง และนำดินที่ได้จากการขุดคลองมาปรับปรุงถนนความยาวรวม 3,000 เมตร เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านมีความสะดวกมากขึ้น

“ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งเวดล้อม ที่ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคมไปจนถึงระดับประเทศ และต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการกำหนดงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนในแต่ละปี เป็นอัตราร้อยละ 3 ของผลกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคม”

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การขุดคลองแก้มลิงนี้เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษด้วย

IRPC ได้นำองค์ความรู้จากโครงการลำไทรโยงโมเดล ที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...