xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.จับมือภาคีเชื่อมโยงศูนย์ SSRC ผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน เดินหน้าเต็มสูบ! ติดปีก SMEs สู่ยุค 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายกว่า 270 แห่ง เดินหน้าให้บริการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) เชื่อมโยงกลไกและการบริการทั้งหมดผ่านระบบดิจิตอล (Digital) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการของเอสเอ็มอีทั่วประเทศ พร้อมแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการต่างๆ ของทางภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งหวังให้ SMEs เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อการขับเคลื่อน SMEs 4.0 โดยการให้บริการแก่ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในทุกพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบริการทั้งในด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเงิน โดยการยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจำจังหวัด นอกจากนี้ยังร่วมกับศูนย์ OSS (SME One-Stop Service Center) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว./SME Bank) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในภูมิภาคทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 270 แห่งทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มการทำงานเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการทั่วประเทศ เชื่อมโยงกลไกและบริการทั้งหมดผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของ SMEs ทั่วประเทศมากที่สุด

“กสอ.พร้อมเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดัน SMEs ของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ มีความพร้อมในการแข่งขัน มีประสิทธิภาพและแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนา SMEs อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ SMEs ของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น” นายกอบชัยกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของศูนย์ SSRC ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนั้น หน่วยงานเครือข่ายจะต้องเข้าใจบทบาทภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ SSRC อย่างชัดเจน และจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่ง กสอ.และหน่วยงานเครือข่าย พร้อมให้บริการด้วยความมุ่งมั่น เต็มประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ SMEs ในการรับบริการที่เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

“สำหรับการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการขอรับบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวนทั้งสิ้นแล้ว 43,173 ราย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ขอรับบริการด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ โดยด้านการเงินนั้น ศูนย์ SSRC ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น 5,162 ราย รวมวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 9,799.69 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561)” ทั้งนี้ กสอ.ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการต่างๆ โดยมุ่งหวังยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านศูนย์ SSRC ได้แล้วทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 1358 www.smessrc.com” นายกอบชัยกล่าวทิ้งท้าย

(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)กำลังโหลดความคิดเห็น...