xs
xsm
sm
md
lg

พพ.MOU สภาวิศวกรรับรองการออกแบบอาคารอนุรักษ์รับกฎกระทรวงใหม่ ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พพ.จับมือสภาวิศวกร เดินหน้า MOU สร้างองค์ความรู้-พัฒนาบุคลากรตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รองรับกฎกระทรวง BEC ที่จะบังคับอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไปภายใน 3 ปี ต้องออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงาน คาดกฎกระทรวง BEC พร้อมนำร่องใช้ในเดือน ต.ค.นี้

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายร่วมกับสภาวิศวกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านตรวจรับรองแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... (Building Energy Code : BEC) ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ขอบเขตความร่วมมือใน MOU นี้ที่สำคัญ ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามารถตรวจรับรองแบบอาคารตาม BEC 2. ร่วมจัดฝึกอบรมและทดสอบ โดยสภาวิศวกรหรือโดยสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรหรือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและนิติบุคคลอื่นๆ โดยออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ 3. ร่วมจัดอบรมและตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้โปรแกรมที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน 4. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการออแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม ทันสมัยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ ฯลฯ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี

สำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวจะบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลง 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน (หอประชุม) โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องออกแบบอาคารภายใต้เกณฑ์ที่ระบุในกฎกระทรวง เช่น ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง ผลิตน้ำร้อน การใช้พลังงานหมุนเวียน ฯลฯ โดยการบังคับจะเริ่มจากอาคารขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก่อนโดยปีที่ 1 บังคับกับอาคาร ขนาดตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป ปีที่ 2 บังคับกับอาคาร ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป ปีที่ 3 บังคับกับอาคาร ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.

“ความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงฯ BEC กระทรวงพลังงานจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 7 มี.ค.นี้ หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมายผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา และนำเสนอ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง จึงลงประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561 โดยก่อนหน้าเราก็ลงนามกับสภาสถาปนิกที่จะสร้างผู้ออกแบบอาคารประหยัดและเอกชนในการทำเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว” นายประพนธ์กล่าว

นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า ทางสภาฯ จะทำการอบรมเพื่อให้วิศวกรสามารถรับรองแบบอาคารที่จะเข้าข่าย BEC ซึ่งภาพรวมแล้วอาคารใหม่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่จะบังคับปลายปีนี้เริ่มตั้งแต่อาคารขนาดพื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม. ซึ่งปกติอาคารพื้นที่ดังกล่าวเกิดใหม่จะมีประมาณ 100 อาคารต่อปี ขณะที่อาคารขนาดตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไปที่เป็นอาคารใหม่แต่ละปีจะมีเพิ่มขึ้น 1,200 อาคาร

“การลงทุนก่อสร้างอาคารที่ต้องประหยัดพลังงานปกติก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 6% แต่การลงทุนดังกล่าวจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ถึง 10% เป็นอย่างต่ำรวมๆ ดังนั้นความคุ้มค่าการลงทุนก็จะมีขึ้นแน่นอน” นายกมลกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...