xs
xsm
sm
md
lg

[ชมคลิป] “ทีเส็บ” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้จัดการรายวัน 360 - เผยตัวเลขเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไมซ์มีมูลค่าการใช้จ่ายต่อปี 2.2 แสนล้านบาท พร้อมสร้างการจ้างงานกว่า 1.64 แสนอัตราต่อปี “ทีเส็บ” เปิดเวทีเชื่อมภาครัฐและเอกชนสร้างแพลตฟอร์มบูรณาการความร่วมมือทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า การจัดงาน “ไมซ์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย” (MICE Moves Thailand Forward 2017) เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เป็นโครงการหนึ่งภายใต้กลยุทธ์ “ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ มุ่งสู่การใช้กลไกของไมซ์ในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนไมซ์ให้มีความสอดคล้องกัน

การจัดงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 รายจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ผู้ประกอบการไมซ์ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น

นายจิรุตถ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยเป็นธุรกิจภาคบริการที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยต่อยอดและสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยและชาวต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จากการศึกษาเรื่องผลกระทบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย พบว่า มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์คิดเป็นจำนวน 2.2 แสนล้านบาท ทั้งยังส่งผลต่อการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจประมาณ 164,427 อัตรา ส่งผลให้รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมภาคบริการที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

หนึ่งในกลยุทธ์ของการขับเคลื่อนไมซ์ตามแผนแม่บทคือ การสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการของภาคีรัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยโครงการที่ “ทีเส็บ” ได้ดำเนินงานมาจนประสบความสำเร็จอย่างดี ได้แก่ การอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ผ่านบริการช่องทางพิเศษ หรือ MICE Lane, โครงการส่งเสริมการตลาดกับหน่วยงานพันธมิตร หรือ Thailand MICE United เพื่อสร้างสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เลือกประเทศไทยเป็นเดสติเนชัน, การจัดตั้งเมืองแห่งไมซ์ หรือ MICE City เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางรองรับการประกอบธุรกิจและการจัดงานไมซ์ที่มีความสะดวกทางธุรกิจ (Ease of Doing Business) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

อนึ่ง การจัดงาน “ไมซ์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในหัวข้อ “ไมซ์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย” และ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รักษาการที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตไมซ์ไทย ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตไมซ์ไทย

นอกจากนี้ยังมีการเสวนา “ไมซ์ทอล์ก” (MICE TALK) จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น “THINK BIG : ฟังนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงจากขอนแก่น ผู้กล้าคิดกล้าทำมุ่งมั่นพัฒนาเมืองแห่งไมซ์” โดย นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด และกรรมการบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด และ “THINK INSPIRING : ฟังนักสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ถอดรหัส 4 DNA เพื่อการพัฒนาเมือง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังโหลดความคิดเห็น