xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เซ็นฉลุยให้บีโอไอส่งเสริมฯ ลงทุน 3 จังหวัดรับ EEC ได้ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“บีโอไอ” เผยนายกฯ เซ็นออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัด ครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ขานรับนโยบายดึงการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ถือเป็นการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศใช้ พ.ร.บ.อีอีซี พร้อมกำหนดประเภทกิจการย่อย 202 กิจการที่ให้ส่งเสริมในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขต้องยื่นขอรับส่งเสริมภายในปี 2560


นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2560 เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ทั้งนี้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ เป็นการเตรียมมาตรการส่งเสริมก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจะมีผลบังคับใช้

“โครงการลงทุนที่ต้องการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด สามารถยื่นขอรับส่งเสริมฯ จากบีโอไอได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปีนับจากสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง ทั้งนี้ขอให้ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปีนี้” นางหิรัญญากล่าว

ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดนั้น บีโอไอได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแปรรูปอาหาร เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การบิน เคมีชีวภาพและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดิจิตอล และการแพทย์ครบวงจร รวมถึงกิจการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ กิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและลอจิสติกส์ กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจการวิจัยและพัฒนา และบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โดยมีประเภทกิจการย่อยที่เข้าข่ายได้รับส่งเสริมมากถึง 202 กิจการ โดยสามารถศึกษารายชื่อกิจการที่เข้าข่ายได้รับส่งเสริมฯ ได้ที่ www.boi.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...