xs
xsm
sm
md
lg

“บ้านปูฯ” หนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่...เปิดโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“อุดมลักษณ์ โอฬาร” ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ร่วมกับ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6 หรือ “Banpu Champions for Change 6” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถสร้างผลกำไรและดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะ

ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่มีอายุระหว่าง 20–35 ปีที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งแผนธุรกิจเพื่อรับการพิจารณาได้ทั้งประเภทรายบุคคล หรือรวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน สำหรับกิจการที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าของกิจการจะได้รับการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจให้ตกผลึกเป็นกิจการเพื่อสังคมได้สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ค Facebook.com/banpuchampions

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจการเพื่อสังคมถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย “บ้านปูฯ” จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในปี 2554 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมอย่างรอบด้านแบบ 360 องศา

นอกจากทุนสนับสนุนแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกยังจะได้รับการบ่มเพาะทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นจากที่ปรึกษา (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน และมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกิจการของตนกับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมทั้งที่เป็นมืออาชีพแล้วและผู้ประกอบกิจการหน้าใหม่ผ่านการเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

สำหรับแผนธุรกิจที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบัน Change Fusion บ้านปูฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน 20 รายจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบเชิงธุรกิจ ในจำนวนนี้ คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ให้เหลือจำนวน 10 โครงการ เพื่อรับทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท นำไปดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก จากนั้นจะมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่นและมีความคืบหน้ามากที่สุดจำนวน 4 โครงการ ซึ่งจะได้รับทุนโครงการละไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับดำเนินกิจการต่อเนื่องอีก 5 เดือน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมจะได้รับคำปรึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ การเงิน และการวัดผลทางสังคมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลงมือดำเนินกิจการจริงตามแผนที่วางไว้ และสร้างสังคมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการต่อยอดเชิงธุรกิจกับเครือข่ายที่ปรึกษาและรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯกำลังโหลดความคิดเห็น...