xs
xsm
sm
md
lg

ปิดฉาก! องค์การฟอกหนัง-องค์การแบตเตอรี่ ครม.สั่งยุบทิ้งแล้ว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ครม.เห็นชอบให้ยุบเลิกองค์การฟอกหนัง-องค์การแบตเตอรี่ โดยให้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานตามกฎหมาย พร้อมสั่งให้กระทรวงกลาโหม ดำเนินการให้มีการผลิตรองเท้า เครื่องหนัง และแบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็นการภายในกองทัพเอง

วันนี้ (22 ต.ค.) นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุบเลิกองค์การฟอกหนัง และองค์การแบตเตอรี่ และจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม โดยมีรายละเอียด คือ เห็นควรให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการให้มีการผลิตรองเท้า เครื่องหนัง และแบตเตอรี่ แต่ไม่ต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ) ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้วมาใช้ดำเนินการและใช้บุคลากรที่มีอยู่เดิมในหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการเงินลงทุนและจัดให้มีการผลิตโดยวิธีการจ้างลูกจ้าง ซึ่งอาจเป็นแรงงานที่มาจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจสองแห่ง และให้จัดทำระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเป็นการผลิตรองเท้า เครื่องหนัง และแบตเตอรี่ และขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต่อไป

นอกจากนี้ ยังเห็นสมควรอนุมัติค่าใช้จ่ายในการยุบเลิกกิจการขององค์การฟอกหนังและองค์การแบตเตอรี่ (องค์การฟอกหนัง 1,084.88 ล้านบาท และองค์การแบตเตอรี่ 311.96 ล้านบาท) รวมทั้งเงินชดเชยพนักงาน ตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนด ส่วนเงินค่าชดเชยพิเศษเห็นสมควรอนุมัติให้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำงานในโรงงานผลิตรองเท้า และเครื่องหนัง และโรงงานแบตเตอรี่ทหารได้รับในอัตราคนละ 2 เท่า ของเงินเดือนค่าจ้าง พนักงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับในอัตราคนละ 6 เท่า ของเงินเดือนค่าจ้าง รวมทั้งเห็นสมควรให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบกลางเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

ทั้งนี้ หากสำนักงบประมาณไม่สามารถจัดสรรเงินงบกลางได้ เห็นสมควรให้องค์การฟอกหนังและองค์การแบตเตอรี่กู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงิน และพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ของการกู้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการเงินให้เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ และเมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้น รวมทั้งเห็นควรให้กระทรวงกลาโหมจัดจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างพนักงานขององค์การฟอกหนัง และองค์การแบตเตอรี่ และหากเป็นผู้ที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ก็ให้พิจารณาบรรจุหรือจ้างได้ และหากเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ ให้พิจารณาเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนในอัตราชั้นต้นของบัญชี เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน

ขณะที่กระทรวงการคลัง มีข้อสังเกตว่า การจัดตั้งโรงงานผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง และโรงงานแบตเตอรี่ทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมนั้น เห็นว่า เป็นการผลิตเพื่อให้มียุทธปัจจัยข้างต้นไว้ใช้ในราชการ ดังนั้น หน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ควร Downsizing ให้มีขนาดเล็ก และผลิตยุทธปัจจัยที่ใช้ในราชการทหารเท่านั้น มิใช่ผลิตเพื่อการดำเนินธุรกิจ
กำลังโหลดความคิดเห็น...