xs
xsm
sm
md
lg

บึงกาฬ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ร่วมทำดีถวายพระกุศล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 พระครูสังฆรักษ์จิรัฐติกุล โอภาโส เจ้าคณะตำบลดอนหัวช้าง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางพัชรนันท์ แก้วจินดา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่พิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 150 คน

นายสุริยฉัตร แสงชาติ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหญ้านาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ว่า ส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง โดยบูรณาการร่วมกับวัดอรัญญานี และเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ