xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ มีมติ 406 เสียง ผ่านร่าง กม.รื้อคำสั่ง คสช.14/2559 ฟื้นสภาที่ปรึกษาฯชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ลงวันที่ 4 เม.ย.59 พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการคืนคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับกลไกการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดกระบววนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่

โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ.กล่าวว่า การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสำคัญเนื่องจากคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และคำนึงถึงการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ที่ กมธ.เสนอมีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ คือ กำหนดให้มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.ประกาศใช้ พร้อมกำหนดกระบวนการคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระสองแบบรายมาตรา ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ.แล้ว ได้ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับ ด้วยเสียงเอกฉันท์ 406 เสียง พร้อมกับเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ กมธ.ที่ระบุข้อเสนอแนะต่อกระบวนการคัดเลือกสภาที่ปรึกษาฯ ที่ต้องกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ร่วมกับระบบสรรหาแบบเดิม

นอกจากนั้น ให้คำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเยาวชน รวมถึงควรให้มีมาตราเฉพาะรองรับกระบววนการและผลลัพธ์ของการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยกลไกและแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย