xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.ประชุมพิจารณาคดีคุณสมบัตินายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (10 ก.ค.) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 40 คน เพื่อขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160(4) และ(5)หรือไม่ จากการแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้ว่านายพิชิต ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ