xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ระบาดในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง กทม. เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ระบาดในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก โดยได้จัดทำมาตรการเชิงรุกป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแจ้งสำนักงานเขตถึงแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การประชุมออนไลน์อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เพื่อประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค อาทิ กำหนดจุดคัดกรองเด็ก วัดอุณหภูมิร่างกาย ให้เด็กล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สังเกตอาการป่วยของเด็ก หากพบเด็กป่วยด้วยอาการระบบทางเดินหายใจให้ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบแพทย์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 DMHT

ส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงมีภารกิจด้านการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในหลายรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ สโมสรผู้สูงอายุ บริการส่งเสริมอาชีพ กายภาพบำบัด ธาราบำบัด และได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์และเครื่องมือ กายภาพบำบัด รวมถึงห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดให้มีระบบระบายอากาศทุกอาคารกิจกรรม ห้องสุขา โดยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกศูนย์ฯ ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์ฯ

สำหรับบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ซึ่งมีภารกิจด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุในลักษณะแบบพักอาศัยอยู่ประจำ 24 ชั่วโมง สพส. ได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น จัดเตรียมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้มาติดต่อ และเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน คัดกรองผู้สูงอายุและจัดทำทะเบียนประวัติ เพื่อจัดบริการที่เหมาะสมแก่สุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงจัดให้มีพื้นที่สำหรับเยี่ยมญาติแยกจากห้องพักผู้สูงอายุด้านนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแทนการใช้ห้องปรับอากาศ และไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปในบริเวณที่พักผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาล หรือที่บ้าน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจโควิด 19 การจัดเตรียมห้องแยกสำหรับผู้สูงอายุหลังกลับจากโรงพยาบาล และงดการพาผู้สูงอายุออกนอกสถานที่ เว้นแต่กรณีพบแพทย์ตามแผนการรักษา

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pr-bangkok.com หรือ โทร. 02-221-2141 ต่อ 69