xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ นั่งตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนใน กพอ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (กพอ.) เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนกรรมการชุดเก่าที่ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว จำนวน 10 ราย ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์
2.ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ
3.ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
4.ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า
5.ศาสตราจารย์ปานฉัตท์ อินทร์คง
6.ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
7.ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
8.ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง
9.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
10.นายโอภาส เขียววิชัย