xs
xsm
sm
md
lg

รมต.ประจำสำนักนายกฯ ประชุมติดตามงานเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการสำคัญ 10 โครงการของรัฐบาล ที่น้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข ดังนี้

- โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Park 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการ "10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข" เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 CC เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการ "หลอมรวมใจ มอบน้ำใสให้โรงเรียน" เฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมและทุกโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยตลอดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2567 กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้ง 10 โครงการ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนมาก เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นโครงการที่สร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป พร้อมนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมต่างๆ