xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นเพิกถอนอุทยานฯ ออบหลวง (บางส่วน) จ.เชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุทยานแห่งชาติออบหลวง (บางส่วน) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณีเพิกถอนอุทยานแห่งชาติออบหลวง (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง (บางสวน) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 วรรคสาม ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตรของราษฎรซึ่งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร และยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น โดยจะเป็นผลสืบเนื่องจากผลผลิตจากการเพาะปลูกที่ได้ผลดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนที่มั่นคง เป็นการลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำต้นทุนช่วงฤดูแล้ง