xs
xsm
sm
md
lg

"อุ๊งอิ๊ง" เซ็นตั้งที่ปรึกษาเพิ่ม ตรวจสอบการทำงาน สก.เพื่อไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามในคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ระบุว่า

ตามที่ได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทยลงวันที่ 18 เม.ย.2567 แต่งตั้ง "คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย" เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรแต่งตั้งบุคลากรของพรรคผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นที่ปรึกษาและกรรมการเพิ่มเติมอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 63 (7) จึงให้แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายภูมิธรรม เวชยชัย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด และ 2. ให้เพิ่ม นายมานะ คงวุฒิปัญญา เป็นกรรมการอีกหนึ่งคน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งพรรคเพื่อไทยที่ 0002/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป