xs
xsm
sm
md
lg

สดช.เปิดแอปฯ สำหรับคนพิการ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช.ทุกกลุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ และสัมมนา การใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย โดยมีคนพิการจากสมาคมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยกลุ่มคนพิการ เป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต ประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู้ และบริการต่างๆ สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน