xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! คลินิกการแพทย์แผนไทยหนึ่งแปดร่วม สปสช.ให้บริการผู้ถือบัตรประกันสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคลินิกการแพทย์แผนไทยหนึ่งแปด ร่วมกับ สปสช. ให้บริการผู้ถือบัตรประกันสุขภาพนั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญของการจัดบริการและการเข้าถึงการแพทย์แผนไทย นอกจากจะเป็นสนับสนุนภูมิปัญญาไทยเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนแล้ว ยังเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษา ฟื้นฟูและดูแลอย่างต่อเนื่อง สปสช. จึงได้เริ่มจัดสรรงบบริการการแพทย์แผนไทยขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อเป็นทางเลือกการรักษาให้กับผู้ป่วย รวมถึงการใช้ยาสมุนไพรไทยจัดเป็นสิทธิประโยชน์บริการด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยที่ครอบคลุม ได้แก่ บริการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อเป็นการรักษาและฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยหน่วยบริการที่ให้บริการแพทย์แผนไทยนั้น จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย ซึ่งคลินิกการแพทย์แผนไทยหนึ่งแปด จังหวัดปทุมธานี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการได้ตามขั้นตอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย