xs
xsm
sm
md
lg

สุดอั้น! กกพ.ประกาศค่า Ft งวด ม.ค.-เม.ย.67 ขึ้นอีก 69.07 สต./หน่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการ กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 53/2566 (ครั้งที่ 881) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากงวดปัจจุบัน (ก.ย.-ธ.ค.) เฉลี่ย 3.99 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นปรับลดลง หลังรัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำงานและให้ลดค่าไฟฟ้าจากมติ กกพ.เดิม ที่ให้จัดเก็บ 4.45 บาทต่อหน่วย เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน

"การพิจารณาปรับค่าเอฟทีในงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2567 กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น

กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัดการใช้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายๆ 5 ป. ได้แก่ 'ปลด' หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ 'ปิด' หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศาฯ 'เปลี่ยน' มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 'ปลูก' เพื่อเป็นร่มเงาลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน จะสามารถช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพสำหรับตัวท่านเอง และยังจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย