xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "ศิริเนตร กล้าหาญ" เป็นรองเลขาฯ ก.พ.ร.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเนตร กล้าหาญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) แล้ว