xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานปลื้ม! ปี 66 สร้างงานคนพิการทะลุเป้า สร้างรายได้กว่า 396,871,800 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งสร้างโอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ซึ่งกระทรวงแรงงานรับงานข้อสั่งการและมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อให้ผู้พิการมีงาน มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงแรงงานได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีสถานประกอบการ 341 แห่ง ตอบรับและดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ทั้งสิ้น 3,315 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายถึง 184% จะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการถึง 396,871,800 บาทต่อปี

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานเร่งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในคนไทยทุกกลุ่ม โดยเริ่มสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพราะเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของผู้พิการที่ยังมีความสามารถ มีความพร้อมที่จะทำงานดูแลตนเองโดยไม่ยอมเป็นภาระใคร จึงตั้งเป้าจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น ปีละ 20% โดยปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้าหมาย 1,000 คน เกิดการจ้างงาน 1,499 คน ปี 2566 เพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน เกิดการจ้างงาน 3,277 คน ซึ่งปีต่อไปเป้าหมายเราจะท้าทายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีงานทำถ้วนหน้า