xs
xsm
sm
md
lg

สั่ง 50 เขต กทม.ดูความเหมาะสมพื้นที่ เตรียมออกประกาศเกณฑ์ติดป้ายหาเสียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 กรุงเทพมหานคร จึงเตรียมความพร้อมโดยได้แจ้งสำนักงานเขตให้จัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศ และสำรวจสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา ว่ายังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการออกประกาศ กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ได้กำหนดขนาด จำนวน วิธีการ และสถานที่ในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ ดังนี้

1.ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถจัดทำประกาศโดยกำหนดให้เป็นแนวตั้ง ขนาดกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 42 เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต โดยผู้สมัครจัดทำประกาศได้ไม่เกินจำนวน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น พรรคการเมืองจัดทำประกาศได้ไม่เกินจำนวน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตจังหวัดนั้น สำหรับสถานที่ปิดประกาศ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าหน่วยงาน ออกประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น วิธีการปิดประกาศให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนดและห้ามปิดทับซ้อนประกาศของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอื่น กรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปิดประกาศไม่ถูกต้อง ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจสั่งผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว ในกรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจรื้อถอน หรือปลดออก หรือสั่งให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการ โดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น

2.ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถจัดทำแผ่นป้ายโดยมีขนาด ความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้ในที่เห็นชัดเจนบนแผ่นป้าย โดยผู้สมัครสามารถจัดทำแผ่นป้ายได้จำนวนไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น พรรคการเมืองจัดทำแผ่นป้ายได้ไม่เกินจำนวน 1 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้น สำหรับสถานที่ติดแผ่นป้าย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะประสานหารือกับหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้าย และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะประกาศสถานที่ติดแผ่นป้าย ก่อนวันปิดรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งสถานที่ติดแผ่นป้ายจะต้องเป็นสาธารณสถานเช่น บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง ไม่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน หรือยานพาหนะ จะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือการจราจร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน

ผู้สมัครและพรรคการเมืองอาจติดตั้งแผ่นป้าย ขนาดกว้างไม่เกิน 400 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 750 เซนติเมตร ณ ที่ทำการพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละ 1 แผ่น

อนึ่ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยเป็นการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สถานที่ติด แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา