xs
xsm
sm
md
lg

เศรษฐกิจไทยปี 65 เริ่มฟื้น ดันยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่โตต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือนธันวาคม 2565 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 4,008 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็น 84 % โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จำนวน 21,215 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 18% ซึ่งธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป และอันดับ 3 คือ ธุรกิจในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ขณะที่การจดทะเบียนเลิกในเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวน 5,784 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็น 1%เป็นผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั้งปี 2565 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 76,488 ราย แยดเป็นประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจในภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการจดทะเบียนเลิกทั้งปี 2565 มีจำนวน 21,880 ราย ทำให้ขณะที่จำนวนนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่จำนวน 850,480 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 59

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จากการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นประกอบกับการใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาล ที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในอีกทางหนึ่ง จึงส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2566 ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยไว้ที่ 3.0-4.0% และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ 2.6%จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกซนและภาครัฐ การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปี 2566 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงคาดการณ์ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจปี 2566 จะใกล้เคียงกับปี 2565 โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอยู่ระหว่าง 72,000-77,000 ราย เป็นต้น