xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 5 กก.ยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ความว่า
ตามที่มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงสมควรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในห้วงวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (6) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

1. นายวิษณุ เครืองาม
2. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช
5. นายบัณฑูร ล่ำซำ

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ