xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพย์ฯ ขึ้นทะเบียน "มะม่วงเบาสงขลา" เป็นสินค้า GI แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าในแต่ละท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI "มะม่วงเบาสงขลา" ทั้งผลสดและแปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ และอัตลักษณ์รสชาติโดดเด่นมีรสชาติเปรี้ยว เนื้อสีขาวแน่นและกรอบ ซึ่งเกิดจากการปลูกในสภาพดินร่วนปนทรายที่มีการทับถมของซากเปลือกหอยส่งผลให้มะม่วงเบาสงขลามีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยพื้นที่ปลูกมะม่วงเบาสงขลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนGI ครอบคลุมปลูก 4 อำเภอของจังหวัด คือ อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และอ.ระโนด

นอกจากขึ้นทะเบียนมะม่วงเบาผลผสดแล้ว การขึ้นทะเบียนยังรวมถึงมะม่วงเบาแช่อิ่ม และมะม่วงเบาดองเกลือ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่มักซื้อนำไปเป็นของฝากลือชื่อจากจังหวัด และมีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนกว่า 58 ล้านบาทต่อปี

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง โดยแผนส่งเสริมปี 2566 ได้ให้นโยบายกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสินค้าชุมชนให้มากและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368