xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กยศ.6 ธ.ค.นี้ "ครูหยุย"หวังสภาฯ เห็นด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ร่าง พ.ร.บ. กยศ.) วุฒิสภา กล่าวว่า ทาง กมธ. ได้พิจารณาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ. กยศ. ​แล้วเสร็จ และเตรียมให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ โดยสาระสำคัญคือ ทาง กมธ. เห็นด้วยตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอคือ การตัดในส่วนของการค้ำประกันออก เพราะจากการรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าเป็นส่วนที่เพิ่มภาระ ขณะที่ประเด็นที่ กมธ. เห็นต่างจากร่างของสภาฯ คือ การตัดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับผิดนัดชำระ ดังนั้น กมธ.วุฒิสภา จึงแก้ไขให้การชำระเงินคืนกองทุนต้องมีดอกเบี้ย ในอัตราไม่เกิน 1% ต่อปี พร้อมกำหนดห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ที่มีประวัติชำระเงินคืนดี จึงกำหนดให้กรรมการพิจารณาลดหย่อนดอกเบี้ยให้แก้ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติชำระเงินคืนดีต่อเนื่อง หรือชำระคืนกองทุนครบถ้วน หรือกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นๆ นอกจากนั้นแล้ว ยังกำหนดรายละเอียดของการขยายเวลาปลอดหนี้ จากเดิมกฎหมายกำหนดระยะ 2 ปี กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรก็ได้

สำหรับค่าปรับผิดนัดชำระนั้น กำหนดให้เก็บเงินเพิ่มไม่เกิน 0.5% ต่อปี แต่ได้ให้อำนาจกรรมการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนตามที่เห็นสมควร นอกจากนั้นแล้วยังกำหนดรายละเอียดของการกำหนดกรอบชำระหนี้จากเดิม 15 ปี ไปเป็นตามหตุจำเป็นและสมควร เพราะจากการรับฟังความเห็นของผู้กู้ กยศ. พบว่าบางรายไม่สามารถหางานทำได้หลังจบการศึกษา และ กมธ. เห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ ยังกำหนดให้กรรมการ กยศ.​ มีหน้าที่และอำนาจที่เพิ่มขึ้นใหม่ คือ การกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้มีงานทำและสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาที่เข้าร่วม

นายวัลลภ กล่าวว่า มีความกังวลว่าร่างกฎหมายนี้จะเสร็จไม่ทัน จึงพยายามเร่งการทำงาน หลังจากที่วุฒิสภาพิจารณาในวันที่ 6 ธันวาคม หากเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการ ต้องส่งให้สภาฯ พิจารณา หากสภาฯ ไม่เห็นด้วยกับที่วุฒิสภาแก้ไข จำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการร่วมฝ่ายละ 10 คน เพื่อพิจารณาเนื้อหา หากสภาฯ จะยืนยันตามร่างที่ผ่านวาระ 3 ในชั้นสภาฯ สามารถทำได้ โดยใช้เสียงโหวตข้างมากในกรรมาธิการร่วม

อย่างไรก็ตาม นายวัลลภ เชื่อว่าเนื้อหาที่กรรมาธิการของวุฒิสภาแก้ไขนั้นทำได้ดี เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย และหวังว่าสภาฯ จะเห็นด้วย