xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง“ประพันธุ์ คูณมี” เป็น ส.ว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า“ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 ราย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ด้วย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล มาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประพันธ์ คูณมี เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม
พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา