xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผยร้านค้าส่วนใหญ่มอง"คนละครึ่งเฟส 5"ช่วยกระตุ้นยอดขาย หนุนต่อเฟส 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "เจ้าของร้านค้ากับบทสรุปคนละครึ่ง เฟส 5" โดยสำรวจความคิดเห็นจากเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เขต จากทั้งหมด 50 เขตและปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และปทุมธานี) จำนวนทั้งสิ้น 200 ร้านค้า

จากการสำรวจพบว่า เจ้าของร้านส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 58.8 เห็นว่าโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ช่วยทำให้คนออกมาจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.2 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อย ถึง น้อยที่สุด

เมื่อถามถึงสาเหตุที่คนออกมาใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆ พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 75.1 เห็นว่าเงินที่ให้ใช้จ่ายมีจำนวนน้อย รองลงมา ร้อยละ 49.3 เห็นว่าคนต้องประหยัด ต้องใช้จ่ายอย่างระวัง และร้อยละ 33.3 เห็นว่าคนเลือกซื้อของที่จำเป็นมากกว่าของที่ไม่จำเป็น

เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ช่วยกระตุ้นยอดขาย ทำให้ร้านค้าขายของได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 84.1 เห็นว่าช่วยได้ ขณะที่ร้อยละ 12.9 เห็นว่าไม่ค่อยช่วย ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.0 เห็นว่าไม่ช่วยเลย

เมื่อถามถึงภาพรวมคิดว่าโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่เฟส 1-5 ที่ผ่านมาทำให้กิจการของท่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 85.6 เห็นว่าทำให้กิจการดีขึ้น โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 68.7 ขายได้เพิ่มขึ้น สามารถกระตุ้นยอดการซื้อ รองลงมา ร้อยละ 56.2 มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และร้อยละ 31.3 สร้างโอกาสให้คนรู้จักร้านมากขึ้น ส่วนร้อยละ 13.4 เห็นว่ากิจการเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 1.0 ที่เห็นว่าทำให้กิจการแย่ลงกว่าเดิม

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่ง เฟส 6 ยังควรมีต่อไปหรือไม่ อย่างไร ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.5 เห็นว่าควรมีต่อไป เพราะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย ขณะที่ร้อยละ 4.5 เห็นว่าไม่ควรมี เพราะไม่สามารถกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้

สุดท้าย เมื่อถามว่าจากข่าวจะมีโครงการคนละครึ่ง เฟส 6 ในช่วงปลายปี ท่านจะเข้าร่วมหรือไม่ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90.0 จะเข้าร่วม ส่วนร้อยละ 8.0 ยังไม่แน่ใจ ขณะที่ร้อยละ 2.0 จะไม่เข้าร่วม