xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.บัณฑิตย์”เป็นองคมนตรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน