xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ตปท.เฝ้าฯถวายพระราชสาส์นตราตั้ง-อักษรสาส์นตราตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายทอรีร์ อิบเซน (Mr. Thórir Ibsen) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย นายทอรีร์ อิบเซน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

นายแพทริก เบิร์น (Mr. Patrick Bourne) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายแพทริก เบิร์น เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

นายปาเวล ปีเตล (Mr. Pavel Pitel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย นายปาเวล ปีเตล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก มาก่อน

นายแพทริก เฮมเมอร์ (Mr. Patrick Hemmer) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย นายแพทริก เฮมเมอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีราชรัฐลักเซมเบิร์ก มาก่อน

นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (Ms. Astrid Emilie Helle) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และเอกอัครราชทูต ผู้แทนราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้มาก่อน

นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Mr. Robert F. Godec) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานอาวุโสด้านสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานสำนักงานประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มาก่อน