xs
xsm
sm
md
lg

"อุดร เทพวาที" เป็น ปธ.สภา อบจ.ฉะเชิงเทราคนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสมประสงค์ สายสิณะวัฒน์ รองประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ทั้ง 30 คน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาแจ้งว่า เนื่องจาก นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นชอบให้ลาออกจากตำแหน่งประธานสภาฯ ตามประสงค์แล้ว การประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ จึงต้องมีการเลือกประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมได้เลือก นายอุดร เทพวาที สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เขต 3 อำเภอสนามชัยเขต ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา

จากนั้น นายอุดร เทพวาที ได้ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมทันที และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 3,900,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 40 โครงการ รวมเป็นเงิน 235,306,500 บาท และที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 3,900,000 บาท เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา