xs
xsm
sm
md
lg

‘ส.ว.สมชาย’แนะจับตารอคำวินิจฉัยศาล รธน.ฟันธง 8 ปีนายกฯ 30 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 30 ก.ย.ตั้งสติรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

8 ปีนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้นับเมื่อใดนั้น ความเห็นส่วนตัวทางวิชาการกฎหมาย นับได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ นับครบ 8 ปีตั้งแต่ 9 มิ.ย.2562 -2570 โดยพิจารณาด้วย 3 องค์ประกอบการพิจารณาดังนี้

1)นับตามตัวบทในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติเรื่องการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 ที่ต้องอ่านและพิจารณาทั้งมาตราครบถ้วนทั้ง 4 วรรค จะมาเลือกตีความเฉพาะวรรค 4 วรรคเดียวมิได้

2)ต้องพิจารณาจากเอกสารบันทึกความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรัฐธรรมนูญ2560 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่า
“ได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือ การนับระยะเวลาแปดปีนั้น แม้บุคคลดังกล่าวจะมิได้ ดำรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตาม แต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของบุคคลดังกล่าวแล้วเกินแปดปี ก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี “
จึงเป็นการกำหนดการนับวาระนายกรัฐมนตรี 8 ปีใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ2560 ใหม่เป็นต้นไป

3)ต้องดูจากประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชัดเจนครับว่า ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562

สรุปความเห็นทางวิชาการกฎหมายในการนับวิธีที่ 1 จึงเริ่มนับตั้งแต่9มิย62ไปครบการดำรงตำแหน่ง8ปี มิย2570

ส่วนวิธีการนับแบบที่ 2 ขอนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ครับ

สมชาย แสวงการ
28 ก.ย.2565