xs
xsm
sm
md
lg

ยอดลงทะเบียนบัตรคนจนทะลุ 18 ล้านคนแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-26 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18,058,564 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,717,953 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,340,611 ราย

สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และผู้ลงทะเบียนที่ได้แก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 พบว่า มีจำนวน 625,469 ราย ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

นายพรชัย กล่าวว่า แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. หากสถานะเป็น "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า "ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตแล้ว และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรส หรือหากสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า "ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น.เป็นต้นไป

2. หากสถานะเป็น "สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากกรณีอื่นๆ ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่า ข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น กรณีดังกล่าว หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน