xs
xsm
sm
md
lg

สำนักนายกฯ จัดทำหนังสือ"ทศชาติฯ"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดทำหนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับบริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

หนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เรียบเรียงโดยพระเถระแห่งวัดสระเกศ 5 รูป คือ พระธงชัย สุขญาโณ พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน พระมหาเทอด ญาณวชิโร พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส และพระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม โดยทศชาติเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปณิธานที่ตั้งมั่นของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ปณิธานของพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เมื่อน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงบำเพ็ญต่อบวรพุทธศาสนา อีกทั้งพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปรียบประดุจพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญพระบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลอาณาประชาราษฎร์ให้ประสบแต่ความผาสุกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นรากฐานของความเพียรพยายามที่จะมอบให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามบนโลกนี้ ได้มองเห็นแก่นธรรมของชีวิตอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน ในสังคม หรือความสุขสงบในจิตใจตามวิถีพุทธและก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข ประเทศชาติร่มเย็น

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าอ่านหนังสือในรูปแบบ e-Book หรือฟังเนื้อหาในรูปแบบ Audiobook บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) และติดตามรับฟังจากรายการทั่วทิศถิ่นไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ สามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือฯ ได้ทาง e-Form บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทางรายการทั่วทิศถิ่นไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2283 4225, 0 2283 4223, 0 2283 4251 หรือ เฟซบุ๊ก "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี"