xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติรับโอน”วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ”ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ป.ย.ป.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. (นักบริหารระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท) สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว