xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ ยะลา ติดตามผลดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (27 มิ.ย.) นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 ถึงปัจจุบัน ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวน 238 คน เป็นเพศขาย จำนวน 115 คน เพศหญิง จำนวน 123 คน จำแนกเป็นประเภทผู้ใช้บริการภายในหน่วยงาน จำนวน 26 คน และภายนอกหน่วยงาน พร้อมกับการจัดกิจกรรมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 แก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป รวมถึงการรณรงค์สร้างความรู้การยอมรับและเข้าใจต่อคนไร้ที่พึ่ง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เพื่อใช้รองรับในภาวะวิกฤตในระยะต่อไป