xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ใช้พื้นที่การรถไฟฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยโพสต์ระบุว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสงร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ของจังหวัด ส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบูรณาการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ให้เป็นย่านชุมชนเมืองเก่าทุ่งสง เสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ นายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเก่าสยามกัมมาจล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุชีพ เปิดเผยว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้สำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถไฟ ทั้งขบวนรถปกติ และขบวนรถพิเศษนำเที่ยว สำหรับผู้โดยสารเดินทางไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเส้นทางต่างๆ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ระหว่างการรถไฟฯ กับ เทศบาลเมืองทุ่งสง ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสร่วมกันบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่การรถไฟฯ บริเวณบ้านพักพนักงาน โรงรถจักร สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กรอบระยะเวลา 1 ปี (วันที่ 24 มิถุนายน 2565 – 23 มิถุนายน 2566) ที่ต้องการพัฒนาความร่วมมือ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - สถานีนครศรีธรรมราช และการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ให้เป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีความสวยงาม และโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมของตัวอาคารบ้านพัก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัด สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง และสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน
ช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของวัฒนธรรม อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

“การรถไฟฯ มีนโยบายสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สายทางและสถานีรถไฟทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่สายทางรถไฟ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”